Saturday, July 26, 2003

सोस

"माझा फुलांचा ताटवा"
किती जणांची,
किती रुपांची,
किती त-हांची... फुले ...
हा सारा ’माझा’ ताटवा ... !

काही सुगंधी
... अगंधीही.
काही सुबक
... थबकही.
काही रंगीत
... बेरंगीही.
काही सपर्ण
... अपर्णही.

पण सगळा माझाच ताटवा !

No comments:

Post a Comment