Monday, October 10, 2016

पुरेसं

पायवाट नेहमीचीच
फक्त पाऊस
तो, वेगळा होता...

 तू थोडा पुढे, मी मागे
अन मधेच एक
छोटासा ओहोळ...

मागे वळून,समजून
तू नुसता हात
पुढे केलास...

बस, तुझं नुसतं
तिथे असणंही
पुरेसं होतं

सगळं...
अगदी सगळं
पार करायला!

No comments:

Post a Comment