Wednesday, February 19, 2014

गोधडी

फिरले मि दाही दिशा
रुजवली नाती नवी
जोड जोडले आप्त काही
पण भेटले ना मलाच मी

आत शोधते आज काही
रुजवते आज नवीन बी
खुणावते दिशा नवी
आशेस येई पालवी

मनातली धूळ जुनी
पुसूनी केली पाटी नवी
झाल्या गेल्या काळाची
शिवून टाकली गोधडी

टोचणा-या कित्येक गोष्टी
गुंफल्या एका मेकीतुनी
उरे न आता बोच कुठली
भोग सारे भोगुनी

गोधडी माझी सखी
उब देई, देई उभारी
संगती माझ्याच मी
शोधेन, भेटेन, मलाच मी