Sunday, October 21, 1990

रे...

कैद करतोस माझे शब्द
तुझ्या स्पर्शाच्या वळणांनी
नि फुलवतोस अबोलीचं वन

माझ्याजवळचे सारे स्पर्शमणी
काबीज करून, हवे तसे झुलवून
माझ्या बंद पाकळ्या
पुरेपुर सुगंधीत करून,
कठीण करून टाकतोस;
सारं काही...

काठावर उभं राहणं
झोकून देणं,
वा वाहून जाणंही .....

No comments:

Post a Comment