Sunday, September 4, 2011

इंद्रधनुष्य
"बघ,
पुन्हा उशीरा आलास तू...
केलीस ना पुन्हा
माझी घालमेल ?"
काळेभोर मेघ डबडबले...


अन तेव्हढ्यात
हसलास तू...
ओंजळ पुढे केलीस
सोनटक्क्याची
सोनेरी, नाजूक,
लखलखीत उन्हाची
अय्या कित्ती छान !
अन हो रे,
अशाच वेळेस
पडतं ना रे
इंद्रधनुष्य ?
ए बघ ना रे,"अगं मी बघतोच आहे ते..."
अन बघितलं तर
पडलच होतं प्रतिबिंब
त्याच्या डोळ्यात...
एका हसर्‍या इंद्रधनुष्याचं .... !