Tuesday, March 29, 1988

Being

Is there an ultimate truth as such
or the surch for it is the only truth?

Does the truth is one for all
or it cames seperatly  towerds all?

Is the path of search is the same
or it has diversions of thoughts?

Can one gave an ulttimate answer
or is it not a question atall?

Sunday, March 20, 1988

जीव बैचेन बैचेन ...

जीव बैचेन बैचेन
झाला आज अनावर।

गेले क्षण तास काळ
मनी उफाळे जंजाळ
आज उदास उदास
पडे वेठीचा हा आस ।

झाले कित्तेक दिवस
माझा मलाच हा सोस
ना उठला मम अक्ष
ना मानला पर पक्ष
माझी माझ्यातच गुंग
नाकारला सतसंग ।

मन म्हणे शोध शोध
सूर, शब्द अन बोध
होई एकच आभास
लागे कवितेची आस
धुके भावनांचे पुरे रे
फुटो शब्दांचे धुमारे ।

जीव बैचेन बैचेन
झाला आज अनावर।

Thursday, March 10, 1988

तर तूही अखेर ...

तर तूही अखेर
हजला निघालीस ...

अंधश्रद्धा नाही म्हणालीस
पुनर्जन्म नाही म्हणालीस
अखेर हजला निघालीस !

मनास येईल तेच खरं
भावना बिवना झूट सारं
हजला निघालीस अखेर !

यश ते माझ्या हाताला
मीच जबाबदार कर्माला
निघालीस अखेर हजला !

Wednesday, March 9, 1988

सांग ना

तुझ्या डोळ्यातली स्वप्न
मलाही दिसावीत ....
चांदण्यांनी तुझाही हात
पोळला जावा ....
सांग ना ,
असं का व्हावं आपल्या भेटीत .....

तुझ्या गाडीचा
तो धुंद वेग .....
माझ्या केसातला
गंधीत मरवा ....
नागमोडी रस्त्याची
मायावी वळणं ....
घनदाट झाडांची
वेडी माया ....
सांग ना ....

तनामनातून आलेले
तुझे शब्द ...
भावनांनी ओथंबलेले
माझे सूर ...
अस्वस्थ करणारी
तुझी नजर ...
आवर ना म्हणणारी
माझी वीज ...
सांग ना ...

वाळूवर उमटणारी
भरीव गाज ...
हेलावून टाकणारी
शिवरंजनी ...
हवीहवीशी वाटणारी
बोलकी शांतता ...
भरभरून कोसळणारी
थरथरती तृप्तता ...
सांग ना
असं का व्हावं
आपल्या भेटीत ...