Saturday, July 11, 1987

असते ती फक्त ...........

सुख असतं; पण ते फुलण्याइतपतच
कृतार्थता, महत्वाकांक्षा, अधिकार ;
तेही असेच गोंजारणारे !

दु:खही तसं अहंकाराशी जोडलेलं
पराभव, अपमान, विश्वासघात
तसे सगळेच त्या अहंकाराचे !

इतरही तळ्या-मळ्यातले...
एखादी पुसट सीमा घेउन
एकमेकांना ढुशा देणारे !

तसं पाहिलं तर
आपलं असं काहीच नसतं;
असते ती फक्त
एक अलिप्त उदासिनता........... !