Wednesday, April 16, 1986

जाण

ती एक नवीवच जाण
नवीनच पहचान
पण पुरते ओळखण्याआधीच
फव- ओझरती चुंबून ,
लहरत पुढे गेली....
हो, अगदी, अगदी तशीच...
सायलीच्या हळूवार गंधासारखी....