Monday, October 15, 1979

समांतर रेषा

एखाद्यावरून जीव ओवाळून टाकायलाही धैर्य लागतं.
तुझ्या-माझ्याजवळ ते नसेलच असं मी म्हणत नाही;
पण मी तुझ्यासाठी, तू माझ्यासाठी; आता ते करणार नाही.
दोघांच्या वाटा आता भिन्न आहेत....
पण कधीकाळी तरी त्या मिळाल्या होत्या का ?
सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आपण समांतरच होतो,
कधीकाळी छेदण्याचा विचारही केला नव्हता...
मग ही लागलेली हूरहूर कोणासाठी? कशासाठी ?
आपल्या दोघांमध्ये भरून राहिलेल्या पोकळीसाठी ?
की या कळलेल्या समांतर रेषांसाठीच ?